Voorwaarden busreizen

1. Op alle boekingen voor dagreizen per bus zijn de voorwaarden voor dagtrips per bus van toepassing zoals hierna gepubliceerd.

2. Inhoud van de overeenkomst: 4Aviation verbindt zich enkel tot het vervoeren van deelnemers naar de geadverteerde bestemming, zulks met inachtneming van de verdere inhoud van deze voorwaarden.

3. Bij het instappen dient u uw originele reisbevestiging aan de reisleider te tonen. Bij het niet in het bezit hebben van deze bevestiging kan u verdere deelname aan de reis worden geweigerd.

4. 4Aviation behoudt zich het recht voor om deelnemers van wie het gedrag door anderen als hinderlijk wordt ervaren, de verdere deelname aan de reis te ontzeggen. Eventuele daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de deelnemer.

5. Deelnemers aan een reis dienen zich te allen tijde te houden aan de wetten, normen en (veiligheid)regels die gelden in het te bezoeken land en op de plaats van bestemming. 4Aviation aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen die eventueel kunnen ontstaan als deelnemers zich hieraan niet houden.

6. Deelnemers aan een reis dienen de aanwijzingen van de reisleider en/of de buschauffeur op te volgen.

7. 4Aviation kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei kosten dan wel voor vertraging- en vervolgschade(s) die voortvloeien uit het niet doorgang vinden van één of meerdere voorgenomen reizen of een door onvoorziene omstandigheden gewijzigd reisschema.

8. 4Aviation kan niet worden verplicht tot het vergoeden van kosten of het terugbetalen van de reissom wanneer:
– deelnemers zich niet tijdig melden op de plaats van vertrek voor aanvang van de reis;
– deelnemers toegang tot een land wordt geweigerd omdat ze niet in het bezit zijn van een GELDIG reisdocument;
– het te bezoeken evenement uitgesteld of afgelast wordt;
– deelnemers op de plaats van bestemming zich na het bekend gestelde tijdstip van vertrek voor de thuisreis niet op de afgesproken plaats vervoegen en daardoor hun vervoer missen;
– indien bij terugkomst aansluitend openbaar vervoer wordt gemist;
– een reis door gevolgen, buiten de invloedsfeer van 4Aviation, geen (verdere of volledige) doorgang kan vinden of niet volgens de oorspronkelijk genoemde tijden kan worden uitgevoerd.

9. Bij het bezoeken van luchthavens, vliegbases en luchtvaartevenementen, is er sprake van een verhoogd risico op een eventuele calamiteit. U dient zich hiervan bewust te zijn als u voor een dergelijke reis boekt. Het bezoeken van een luchthaven, vliegbasis en/of luchtvaartevenement gebeurt daarom te allen tijde op eigen risico. 4Aviation is niet aansprakelijk voor enigerlei schade (materieel dan wel immaterieel) welke tijdens de heen- of terugreis of tijdens het verblijf op de plaats van bestemming is ontstaan.

10. 4Aviation behoudt zich het recht voor om toeslagen, die onder welke naam dan ook, in rekening worden gebracht door een vervoerder, luchthaven of luchtvaartevenement aan de deelnemers van de reis door te berekenen.

11. Bij onvoldoende deelnemers voor een reis voor het begin van de reis, zullen betrokkenen zo spoedig mogelijk hiervan in kennis worden gesteld. Reeds betaalde bedragen zullen per omgaande worden teruggestort.

12. Als uw betaling binnenkomt op het moment dat de reis is volgeboekt wordt u hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd en wordt de betaling per omgaande teruggestort.

13. Kennelijke fouten, typefouten en vergissingen in advertenties binden 4Aviation niet.

14. Annulering van een eenmaal geboekte reis is niet mogelijk.

15. Deelnemers worden geacht persoonlijke gegevens te verstrekken die voor de uitvoering van een reis van belang kunnen zijn. Deze bepaling betreft niet alleen een geestelijke of lichamelijke handicap, maar ook andere hoedanigheden die bij de uitvoering van de reis voor de deelnemer zelf of voor de groep belangrijk zijn.

16. Deelnemers zijn verplicht een goede reisbagage- en ongevallenverzekering af te sluiten.

17. Bij ontvangst van de verschuldigde reissom op de bankrekening van 4Aviation is er sprake van een juridische verplichting. Tevens geeft de deelnemer daarmee aan volledig bekend te zijn en te hebben ingestemd met deze voorwaarden voor dagtrips per bus van 4Aviation.

18. Op al onze reizen is het Nederlands recht van toepassing, onafhankelijk van de nationaliteit van degene die boekt.